Kế hoạch 3844/KH-UBND ngày 28/05/2024 triển khai thi hành Luật Tài Nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kế hoạch 3844/KH-UBND ngày 28/05/2024 triển khai thi hành Luật Tài Nguyên nước số 28/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Công văn 1918/UBND-KTN Về việc tăng cường quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tăng cường quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 91/QĐ-STNMT Ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Ban hành Chương trình hành động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 15/03/2014 Phê duyệt Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024

“Chung sống hài hòa với thiên nhiên”

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30/10/2023 Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc và môi trường

Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc và môi trường

Hội nghị giới thiệu nội dung Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Hội nghị Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2023

Hội nghị Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2023