Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 11/04/2023 về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam năm 2022

kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam năm 2022

Thông báo 158/TB-HĐTD ngày 29/03/2023 kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2023

Kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Thông báo 150/TB-HĐTD ngày 27 tháng 3 năm 2023 cập nhật danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2 và thay đổi lịch xét tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2023

Danh sách thí sinh dự tuyển vòng 2 và thay đổi lịch xét tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2023

Giấy mời số 70/GM-STNMT về khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng viên chức Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam

Thông báo 142/TB-HĐTD về việc tham gia kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam 2023

Thông báo 142/TB-HĐTD về việc tham gia kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển Qũy đất Quảng Nam 2023

Thông báo 137/TB-HĐTD ngày 21 tháng 3 năm 2023 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Nội dung giới hạn ôn tập tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Nội dung giới hạn ôn tập tuyển dụng viên chức thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Quyết định Về việc thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Quyết định Về ban hành Nội quy, Quy chế Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Quyết định Về ban hành Nội quy, Quy chế Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022

Thông báo Danh mục tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Nam năm 2022