Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III năm 2022

Quyết định số 3349/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III năm 2022

Thông báo số 678/TB-HĐTĐ ngày 10/11/2022 Điểm thi môn kiến thức chung, Tin học, Anh Văn, Chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Thông báo số 678/TB-HĐTĐ ngày 10/11/2022 Điểm thi môn kiến thức chung, Tin học, Anh Văn, Chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức

Đề án 5961/ĐA –UBND ngày 13/9/2022 tổ chức thi thăng hạnh chức danh nghề nghiệp viên chức Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III năm 2022

Đề án 5961/ĐA –UBND ngày 13/9/2022 tổ chức thi thăng hạnh chức danh nghề nghiệp viên chức Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III năm 2022

Thông báo số 643/TB-HĐTTH ngày 27/10/2022 triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III năm 2022

Thông báo số 643/TB-HĐTTH ngày 27/10/2022 triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III năm 2022

Thông báo 624/TB-HĐTTH ngày 18/10/2022 tài liệu ôn tập kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo 624/TB-HĐTTH ngày 18/10/2022 tài liệu ôn tập kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Địa chính viên hạng IV lên Địa chính viên hạng III tỉnh Quảng Nam năm 2022

Kế hoạch tổ chức thị thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Địa Chính viên từ hạng IV lên Địa Chính viên hạng III năm 2022

Kế hoạch tổ chức thị thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ Địa Chính viên từ hạng IV lên Địa Chính viên hạng III năm 2022