Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà - phân khu 1, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà - phân khu 1, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Thông báo số 1093/STNMT-N ngày 07/5/2024 V/v mời tham gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025”

V/v mời tham gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025”

Quyết định số 80/QĐ-STNMT ngày 08/03/2024 Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Thông báo 63/TB-BTNMT ngày 29/01/2024 về việc vân hành Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia

Thông báo 63/TB-BTNMT ngày 29/01/2024 về việc vân hành Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia

Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các huyện, thị xã: Đại Lộc, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Điện Bàn

Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và giá khởi điểm đối với các khu vực khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã: Đại Lộc, Phú Ninh, Phước Sơn, Quế Sơn, Tây Giang, Tiên Phước, Điện Bàn

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo số 224/TB-ĐGTS ngày 12/10/2021

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 5 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 5 năm 2020, bao gồm:

Bản tin thông báo tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước năm 2020, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã biên soạn bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2020, bao gồm: