Quyết định 1354/QĐ-BTNMT

Quyết định 1354/QĐ-BTNMT ngày 12/07/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện

Quyết định 1183/QĐ-BTNMT

Quyết định 1183/QĐ-BTNMT ngày 27/05/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực khí tượng thủy văn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

Chỉ thị số 13/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 20/05/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững

Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT

Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 Quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Ủy ban Nhân dân Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định 38/2016/NĐ-CP

Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Thông tư 07/2016/TT-BTNMT

Thông tư 07/2016/TT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia

Quyết định 47/2011/QĐ-TTg

Quyết định 47/2011/QĐ-TTg ngày 22 tháng 08 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề khí tượng thủy văn thuộc nghành tài nguyên và môi trường