Công văn 1918/UBND-KTN Về việc tăng cường quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tăng cường quản lý, phân loại rác thải tại nguồn, thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải, giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia – Quảng Nam 2024

“Chung sống hài hòa với thiên nhiên”

Thông tư số 15/2023/TT-BTNMT ngày 30/10/2023 Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc và môi trường

Quy định về cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc và môi trường

Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 ban hành Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025

Quyết định 1795/QĐ-UBND ngày 06/7/2022

Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2021 "Chất lượng môi trường không khí - Thực trạng và giải pháp”

Nghị định 55/2021/NĐ-CP

Nghị định 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Quyết định số 1662/QĐ-UBND

Quyết định số 1662/QĐ-UBND tỉnh ngày 19/06/2020 phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tính Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP

Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/05/2020 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT

Thông tư Ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Thông tư số 24/2019/TT-BTNMT

Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường