Về việc Công khai thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Thác - huyện Quế Sơn

V/v đăng tải thông tin về tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại khu vực Hố Thác, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh

Nghị định số 51/2021/NĐ-CP

Nghị định số 51/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông tư 23/2018/TT-BTNMT

Thông tư 23/2018/TT-BTNMT quy định về tổ chức xác định, thẩm định và phê duyệt kết quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do nhà nước đã đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 06/2017/TT-BTNMT ngày 24/05/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300 đến 2

Quyết định 1727 /QĐ-UBND

Quyết định 1727 /QĐ-UBND ngày 18/05/2017 của UBND tỉnh V/v đóng cửa mỏ khoán sản cát làm vật liệu san lấp công trình và thu hồi đất tại Bãi Mương thôn Thi Thại, xã Duy Thành, Huyện Duy xuyên, Tỉnh Quảng Nam

Quyết định 733/QĐ-UBND

  Quyết định 733/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quản Nam - Đợt I năm 2016

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND

Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015 ban hành quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam