Công bố công khai khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Thăng Bình

Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 25/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt bổ sung 01 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh để thăm dò, khai thác phục vụ thi công các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

Phê duyệt bổ sung khu vực mỏ đất san lấp có ký hiệu TB69 tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Phê duyệt bổ sung 01 (một) khu vực mỏ đất san lấp, xây dựng công trình có ký hiệu TB69 tại xã Bình Quế, huyện Thăng Bình vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

Về việc Công khai thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hóc Tra - Duy Xuyên

V/v đăng tải thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hóc Tra, thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên

Về việc Công khai thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Thác - huyện Quế Sơn

Về việc Công khai thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Thác, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh

Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 phê duyệt các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh

Bãi Cù Lao, thôn 3, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam nhận được đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Bãi Cù Lao, thôn 3, xã Hiệp Hòa, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam của Công ty TNHH MTV Phúc Lại

Bãi Bà Na, thôn 3, xã Sông Trà và Bãi Bến Đò Tam Cấp, thôn 2, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam nhận được đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại Bãi Bà Na, thôn 3, xã Sông Trà và Bãi Bến Đò Tam Cấp, thôn 2, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản: Khu vực Bãi Bà Na, thôn 3, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Hồ sơ hoạt động khoáng sản: cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại bến Đá Giăng, thôn Thuận Yên Đông, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản Tên tổ chức, cá nhân đầu tiên có nhu cầu: Công ty TNHH Khai thác khoáng sản Nguyên Thi