Chỉ thị số 26/CT ngày 13/09/2016

Chỉ thị số 26/CT ngày 13/09/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh

Quyết định số 3323/QĐ-UBND

Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 21/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị số 24/CT-TTg

Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/09/2015 Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015

Nghị định số 65/2015/NĐ-CP ngày 07/8/2015 của Chính Phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, phát, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật

Quyết định số 2031/QĐ-UBND

Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 ban hành Quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức

Chỉ thị số 13/CT-TTg

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/06/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính

Quyết định 3515/QĐ-UBND

Quyết định 3515/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị số 17/CT-TTg

Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính