Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

Danh mục bộ thủ tục hành chính thuộc giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai theo Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Họp bàn giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 1757/QĐ-UBND

Quyết định số 1757/QĐ-UBND ngày 01/07/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) Quảng Nam năm 2020

Luật số 52/2019/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Kế hoạch số 3178/KH-UBND

Kế hoạch số 3178/KH-UBND tỉnh ngày 14/06/2018 kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Chỉ thị số 30/CT-TTg

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT

Thông tư số 07/2017/TT-BTNMT ngày 29/05/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nghị quyết số 49/NQ-CP

Nghị quyết số 49/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ

Nghị quyết số 03-NQ/TU

Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Tỉnh ủy tại Hội nghị tỉnh ủy lần thứ III (Khóa XXI) về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020