Thông tư số 06/2014/TT-TTCP

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh Tra Chính Phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP của Thanh Tra Chính Phủ ngày 31/10/2014 quy định quy trình tiếp công dân

Nghị định số 92/2014/NĐ-CP

Nghị định số 92/2014/NĐ-CP ngày 08/10/2014 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng l0 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra