Nghị định số 76/2012/NĐ-CP

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP

Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Thông tư số 08/2014/TT-TTCP

Thông tư số 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCBCA-BQP-BTC-BNNPTNT

Thông tư liên tịch số 22/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTCBCA-BQP-BTC-BNNPTNT ngày 21/11/2014 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động tố tụng