Chỉ thị 09-CT/TU

Chỉ thị 09-CT/TU ngày 06/4/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam về triển khai thi hành các bộ luật, luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

Quyết định số 120/QĐ-STNMT

Quyết định số 120/QĐ-STNMT ngày 22/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Ban hành Nội quy tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân Sở Tài nguyên và Môi trường

Quyết định số 508/QĐ-STNMT

Quyết định số 508/QĐ-STNMT ngày 02/12/2015 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN

Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015 giữa Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

Nghị quyết số 59/NQ-CP

Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07/8/2015 của Chính phủ Về triển khai thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư

Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết số 169/2015/NQ-HĐND ngày 07/07/2015 về quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thông tư số 04/2015/TT-TTCP

Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra

Nghị định số 52/NĐ-CP

Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính