Quyết định số 2522/QĐ-UBND

Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 21/08/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 2003/QĐ-UBND

Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 1609/QĐ-UBND

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 về việc quy định tiêu chí và thẩm định xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chỉ thị số 11/CT-UBND

Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 19/09/2018 Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT

Quyết định số 2965/QĐ-BTNMT ngày 23/11/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 và Quyết định số 441/QĐ-STNMT ngày 12/12/2017 Phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Thông tư số 320/2016/TT-BTC

Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quyết định số 1681/QĐ-TTg

Quyết định số 1681/QĐ-TTg ngày 30/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2015/QH13 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự

Nghị định 71/2016/NĐ-CP

Nghị định 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án

Chỉ thị 12/CT-TTg

Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng