Triển khai số hóa, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tài nguyên và môi trường

Cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên và môi trường là một trong 6 cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính phủ điện tử. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện dữ liệu số tài nguyên và môi trường đang là nhu cầu cấp thiết.

Vận hành Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết TTHC đất đai.

Vận hành Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết TTHC đất đai.

Triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Ngày 05/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – truyền thông Quảng Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và xử lý công việc cho công chức – viên chức – người lao động các phòng – đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh về kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở Kế hoạch số 114/KH-STNMT ngày 20/1/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngày 12/3/2021, đ/c Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ chủ chốt của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Sáng ngày 2/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo về Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (Dự án 513).

Làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh về kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường

Trên cơ sở Kế hoạch số 114/KH-STNMT ngày 20/1/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ngày 12/3/2021, đ/c Hồ Quang Bửu – Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường, cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh và cán bộ chủ chốt của Sở Tài nguyên và Môi trường

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính

Sáng ngày 2/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo về Dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính (Dự án 513)

Triển khai sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Ngày 05/6/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin – truyền thông Quảng Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản và xử lý công việc cho công chức – viên chức – người lao động các phòng – đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tình hình xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam năm 2020

Sáng ngày 4/3, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện thời gian qua năm 2019, và nhiệm vụ triển khai trong thời gian đến năm 2020