Quyết định số 128/QĐ-STNMT ngày 17/4/2024 về Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc về cải cách hành chính và chuyển đổi số Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Quyết định 1082/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 về Phê duyệt danh mục nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024

Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số năm 2024

Báo cáo 186/BC-STNMT ngày 15/4/2024 về Tình hình, kết quả 01 năm thực hiện Công văn 452/TTg-KSTT Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “Điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06

Báo cáo Tình hình, kết quả 01 năm thực hiện Công văn 452/TTg-KSTT Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “Điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06