Hội thảo, tập huấn quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới gắn với hành lang đa dạng sinh học thuộc dự án BCC

Thực hiện kế hoạch năm 2012, đồng thời triển khai kịp thờp chỉ đạo của UBND tỉnh theo công văn 3517/UBND-KTN ngày 21/9/2012 về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối khớp nối quy hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với hành lang đa dạng sinh học đối với các xã thuộc dự án BCC tỉnh Quảng Nam, ngày 18 và 19/10/2012, Ban quản lý dự án BCC tỉnh Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tổ chức khóa Hội thảo, tập huấn quy hoạch xây dựng xây dựng NTM gắn với hành lang đa dạng sinh học thuộc dự án BCC tại huyện Nam Giang và huyện Tây Giang

BCI hội nghị tổng kết cuối kỳ

Ngày 30/8/2011 tại thành phố Đà Lạt, Ban chỉ đạo dự án Sáng kiến hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (BCI) đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện dự án (giai đoạn 1)

Tập huấn triển khai dự án BCC

Vừa qua tại TP Đà Nẵng, Bộ TN&MT đã tổ chức lớp tập huấn triển khai dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2 (BCC)

Hội thảo giữa kỳ Dự án Hành lang Bảo tồn đa dạng sinh học

Vừa qua tại Thành phố Huế, Bộ TN&MT  cùng với ADB đã tổ chức hội thảo giữa kỳ Dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng