UBDN tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024

UBDN tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2024

Ngày 20/6/2024, ông Trần Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì cùng với các cơ quan có liên quan tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2024 tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, trong ngày đã tiếp 02 lượt công dân, như sau: