Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà - phân khu 1, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thanh Hà - phân khu 1, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

Tin liên quan