KHÓA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ TUYÊN TRUYỀN VIÊN NÒNG CỐT CẤP XÃ VỀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

Ngày 24/6/2024 tại Khách sạn Bàn Thạch, thành phố Tam Kỳ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng khai mạc khóa đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt cấp xã về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho hơn 247 người là cán bộ địa chính - môi trường, đại diện các hội đoàn thể của các xã.

Khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày nhằm truyền đạt, củng cố, cập nhật kiến thức, quy định pháp luật và kinh nghiệm thực tế về thực hiện công tác truyền thông phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn để học viên sau khi được đào tạo, bồi dưỡng có thể vận dụng vào thực tiễn triển khai Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của địa phương mình.

Để tạo hiệu quả cho khóa đào tạo, bồi dưỡng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức 03 lớp với các nhóm cấp huyện, xã khác nhau. Mỗi lớp kéo dài 2 ngày.