Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 02/4/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng  cán bộ công chức năm 2024. Ngày 31/5/2024, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 báo cáo viên pháp luật Tỉnh Quảng Nam.

Tại Hội nghị tập huấn, Tiến sỹ Vũ Hoài Phương, Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tiến hành một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật, với 02 nội dung lớn là Kỹ năng xây dựng đề cương bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Kỹ năng tiến hành một buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật. Để công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đạt hiệu quả, yêu cầu các báo cáo viên phải thực hiện 05 bước: nghiên cứu đặc điểm đối tượng; xác định mục đích, nội dung; lựa chọn, nghiên cứu và xử lý tài liệu; lập đề cương bài phát biểu; lựa chọn ngôn ngữ, văn phong. Nội dung bài tuyên truyền phải đảm bảo tính chính xác, tính thiết thực, tính mới, tính thời sự… 

Phát biểu kết luận Hội Nghị, đ/c Trương Bốn đề nghị các báo cáo viên pháp luật Tỉnh Quảng Nam cập nhật đầy đủ các kiến thức, kinh nghiệm được Tiến sĩ Vũ Hoài Phương tuyền tải để áp dụng vào công tác phổ biến, giáo dục trong thời gian tới đạt hiệu quả. 

Tin liên quan