Phụ Lục Số 01 - Danh mục mẫu sổ và văn bản, giấy tờ Áp dụng trong việc thực hiện thủ tục hành chính Về quản lý và sử dụng đất đai

(Kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính)

Tin liên quan