Thông báo số 1093/STNMT-N ngày 07/5/2024 V/v mời tham gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025”

V/v mời tham gia lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu: Tư vấn thực hiện nhiệm vụ “Kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Quảng Nam, giai đoạn đến năm 2025”

Tin liên quan