Triển khai số hóa, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tài nguyên và môi trường

Cơ sở dữ liệu về đất đai, tài nguyên và môi trường là một trong 6 cơ sở dữ liệu tạo nền tảng cho chính phủ điện tử. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện dữ liệu số tài nguyên và môi trường đang là nhu cầu cấp thiết.