Rà soát toàn diện dự thảo Luật Địa chất và Khoáng sản

Đó là một trong những yêu cầu của Chính phủ đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Địa chất và khoáng sản.

Yêu cầu này vừa được Chính phủ nêu rõ tại Nghị quyết 42/NQ-CP Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 3/2024.

Tại Nghị quyết 42/NQ-CP, Chính phủ đánh giá cao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng dự án Luật Địa chất và khoáng sản. Chính phủ thống nhất về sự cần thiết xây dựng dự án Luật Địa chất và khoáng sản nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về quản lý tài nguyên khoáng sản khắc phục hạn chế, bất cập, vướng mắc trong thực tiễn, huy động các nguồn lực thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm hài hòa phát triển kinh tế với các yếu tố kinh tế, văn hóa và bảo vệ môi trường.