Về việc Công khai thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Thác - huyện Quế Sơn

Về việc Công khai thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Thác, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Tin liên quan