Thông báo 80/TN-STNMT ngày 16/02/2013 công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan