Vận hành Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết TTHC đất đai.

Vận hành Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giải quyết TTHC đất đai.

Hệ thống thông tin đất đai (TMV.LIS) được xây dựng và đi vào vận hành từ năm 2013, có tầm quan trọng không chỉ là công cụ quản lý dữ liệu tài nguyên đất đai còn hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý nhà nước, đáp ứng các nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp một cách khách quan, minh bạch các thông tin, cơ chế chính sách… liên quan đến đất đai.

Quang cảnh cuộc họp

Trong quá trình xây dựng và triển khai phần mềm, Sở đã đầu tư trang thiết bị, đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ các Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; Cán bộ địa chính cấp xã trực thuộc các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Quế Sơn; hoàn thành việc kết nối dữ liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường đến huyện, thành phố và cấp xã, phường đã có CSDL vận hành trên Hệ thống thông tin đất đai. 

Đến nay, Hệ thống thông tin đất đai đã tích hợp và triển khai cập nhật, chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu đất đai của 48 xã, phường thuộc 05 huyện, thành phố bao gồm: thành phố Tam Kỳ (13 xã, phường), huyện Núi Thành (17 xã, thị trấn), huyện Thăng Bình (11 xã: Bình Dương, Bình Đào, Bình Hải, Bình Sa, Bình Minh và Bình Nam, Bình Giang, Bình Phục, Bình Tú, Bình Trung, Bình Triều), huyện Quế Sơn (01 thị trấn Hương An), huyện Duy Xuyên (06 xã: Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Phước, Nam Phước, Duy Thành và Duy Vinh)

Để tiếp tục phát huy dữ liệu đã được cập nhật, nâng cấp mở rộng phân hệ của phần mềm, liên thông dữ liệu, khắc phục các tồn tại hạn chế đã được chỉ ra. Năm 2021, được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Nam tại Công văn số 201/UBND-KTN ngày 12/01/2021 về thống nhất chủ trương triển khai thực hiện thử nghiệm giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin đất đai VNPT-iLIS trên địa bàn tỉnh. Sở đã triển khai Hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS thực hiện nhu cầu tích hợp, chia sẻ, khai thác sử dụng, kết nối liên thông hồ sơ đất đai với các ngành thuế, xây dựng, công chứng...; xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất... làm nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số ngành tài nguyên môi trường; kết nối liên thông với Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống gồm các phân hệ:

Phân hệ quản lý địa chính: xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi và chuẩn hóa dữ liệu không gian, thuộc tính, hồ sơ quét của 48 xã, phường vào hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS. Kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Triển khai phân hệ quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai cho thành phố Tam Kỳ (15/8/2022) và huyện Hiệp Đức (01/10/2022). Kết quả đạt được: Tổng hồ sơ tiếp nhận từ DVC: 2.092 hồ sơ trong đó: hoàn thành xử lý: 1.488 hồ sơ, đang xử lý: 604 hồ sơ. 

Về liên thông với cơ quan Thuế: Tổng hồ sơ đã lập phiếu chuyển thuế: 655 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ đã lập phiếu chưa chuyển: 22 hồ sơ; Hồ sơ chuyển Thuế bị lỗi : 10 hồ sơ. Hồ sơ đã lập phiếu và chuyển thuế nhưng chưa có kết quả: 29 hồ sơ. Hồ sơ đã nhận được kết quả Thuế: 594 hồ sơ. 

Với những kết quả đạt được trên lĩnh vực chuyển đổi số, tiện lợi của Hệ thống thông tin đất đai VNPT-iLIS, ngày 13/10/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã có buổi chia sẽ kinh nghiệm giới thiệu chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục hành chính với Đoàn Công tác tỉnh Hậu Giang, do đồng chí Trương Cảnh Tuyên - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng với lãnh đạo các Sở, ngành liên quan.

Thời gian đến, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ triển khai phân hệ quản lý địa chính cho các huyện, thị, thành phố; triển khai, nhân rộng phân hệ quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai ra các huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông với cơ quan thuế, tạo điều kiện tối đa cho người dân khi thực hiện các thủ tục đất đai, đồng thời chuẩn hóa quản lý dữ liệu của ngành./.

Tin liên quan