Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

.

- Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022   Tải về

- Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biển, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh   Tải về

Tin liên quan