Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025

Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 28/3/2022 tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Giang, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2021 - 2025. Tham gia lễ ký kết có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và cán bộ công chức của UBMTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Giang. 

Nội dung của việc ký kết như sau: 

| - Nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư tham gia quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương; 

- Biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong cộng đồng dân cư tham gia chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, giám sát, phát hiện và tố giác hành vi vi phạm pháp luật, gây ô nhiễm, suy thái môi trường, xâm hại tài nguyên thiên nhiên. 

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý về tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. 

- Việc tổ chức thực hiện Chương trình phối hợp là nhiệm vụ thường xuyên của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và cơ quan quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường, trong đó việc vận động toàn dân tham gia giám sát công tác chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là nội dung trọng tâm của công cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

* Nội dung cụ thể: 

- Hằng năm, tổ chức giám sát, phản biện ít nhất một lần nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường; 

- Đến năm 2023 tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện chương trình phối hợp bằng văn bản; 

- Đến năm 2025, xây dựng ít nhất 02 mô hình chỉ đạo điểm về bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư và tổ chức tổng kết 05 năm thực hiện nội dung chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025. 

Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác phối hợp quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Giang

Tin liên quan