Thông báo đấu giá quyền khai thác khoảng sản

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Đông Giang và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Đông Giang và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Xem file:

1/ Thông báo Đấu giá quyền khai thác khoảng sản.

2/ Đơn đề nghị tham gia đấu giá.

3/ Hồ sơ thực hiện năng lực

4/ Bản cam kết thực hiện dự án.

Tin liên quan