Chỉ thị số 30/CT-TTg

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương

Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Bấm vào đây để tải toàn văn bản

Tin liên quan