Phòng Khoáng sản

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

 Căn cứ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 81/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty Nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập phòng Khoáng sản trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Phòng Khoáng sản có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất trên địa bàn tỉnh.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Sở:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, xác định các khu vực đấu thầu thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; đề xuất với UBND tỉnh các biện pháp bảo vệ tài nguyên khoáng sản;

- Tổ chức thẩm định đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; tham gia xây dựng quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh;

- Tổ chức thẩm định hồ sơ về việc cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép hoạt động khoáng sản, cho phép chuyển nhượng, cho phép tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp được thừa kế và các đề án đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh;

 - Tổ chức thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;

 - Kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản của các tổ chức, cá nhân; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về hoạt động khoáng sản và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định của pháp luật;

 - Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/QĐ-TNMT ngày 20/10/2003 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Khoáng sản, các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Tin liên quan