Thông tư 04/2016/TT-BTNMT

Thông tư 04/2016/TT-BTNMT ngày 29/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường về nước thải chăn nuôi

Thông tư 04/2016/TT-BTNMT ngày 29/4/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường về nước thải chăn nuôi.

Tải về: TT04-QCVN_62-MT-2016-Nuoc_thai_chan_nuoi.PDF

 

Tin liên quan