Dự án BCC kiểm tra hoạt động điều tra tài nguyên rừng tại huyện Tây Giang, Quảng Nam

Tuân thủ quy trình lập kế hoạch xây dựng mô hình Quản lý Rừng cộng đồng (QLRCĐ) trong khuôn khổ dự án BCC, Ban Quản lý Dự án TW (CPMU) đã thành lập đoàn công tác kiểm tra kết quả điều tra tài nguyên rừng từ ngày 17-18/11/2017 tại thôn Tary, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Khu rừng cộng đồng thực hiện công tác tại thôn Tary - Copy

Đoàn công tác đo đường kính cây ré tại ô tiêu chuẩn 130Tuân thủ quy trình lập kế hoạch xây dựng mô hình Quản lý Rừng cộng đồng (QLRCĐ) trong khuôn khổ dự án BCC, Ban Quản lý Dự án TW (CPMU) đã thành lập đoàn công tác kiểm tra kết quả điều tra tài nguyên rừng từ ngày 17-18/11/2017 tại thôn Tary, xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Đoàn công tác bao gồm các tư vấn kỹ thuật QLRCĐ, các cán bộ trực tiếp điều tra của đơn vị tư vấn, kiểm lâm địa bàn và một số người dân thôn Tary trực tiếp hỗ trợ đơn vị tư vấn trong quá trình điều tra.
Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ nội nghiệp, cụ thể: các phiếu điều tra ô tiêu chuẩn; thuyết minh phương án giao rừng; hệ thống bản đồ giao rừng và các tài liệu khác có liên quan theo quy định tại Thông tư 38/2007/TT-BNN.
Công việc xác minh kết quả điều tra rừng trên thực địa được thực hiện thông qua việc kiểm tra vị trí và kích thước ô tiêu chuẩn, số lượng cây, loài cây, kích thước và phẩm chất cây đo đếm trong ô tiêu chuẩn, trạng thái, kiểu loại rừng và ranh giới khu rừng trong khu vực QHSDĐ đã được phê duyệt.
Kết thúc chuyến đi kiểm tra thực địa, đoàn công tác đã xây dựng báo cáo hiện trường, trong đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động QLRCĐ cũng như công tác chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch quản lý rừng 5 năm tại huyện Tây Giang, Quảng Nam.

Phó Thanh Vân

 

Tin liên quan