Giải pháp điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất cấp xã vùng dự án BCC

Sáng ngày 11/3/2015, Sở TN&MT chủ trì cuộc họp để tổ chức cuộc họp bàn việc thực hiện quy hoạch lồng ghép dự án BCC vào vùng chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 2 huyện Tây Giang, Nam Giang kể từ năm 2015 đến 2018

Sáng ngày 11/3/2015, Sở TN&MT chủ trì cuộc họp để tổ chức cuộc họp bàn việc thực hiện quy hoạch lồng ghép dự án BCC vào vùng chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn 2 huyện Tây Giang, Nam Giang kể từ năm 2015 đến 2018. Cuộc họp do Ông Nguyễn Viễn, Giám đốc Sở TN&MT kiêm Giám đốc dự án BCC tỉnh chủ trì, đại biểu dự họp gồm đại diện các cơ quan trực thuộc Sở NNPTNT: Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, đại diện Đơn vị thực hiện dự án 2 huyện Nam Giang, Tây Giang.

Copy of DSC 0044Mục đích cuộc họp: (1) Thống nhất việc điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đảm bảo đủ diện tích theo yêu cầu của dự án BCC, song đảm bảo tránh chồng chéo các nội dung hoạt động của các chương trình, dự án khác cùng thực hiện trên một diện tích; (2) Bàn phương thức tổ chức thực hiện quy hoạch đảm bảo lồng ghép các dự án, phát huy tính bền vững, hiệu quả đầu tư của nhà nước cho vùng dự án.
Sau khi đơn vị tư vấn báo cáo cách tiếp cận trong việc lập phương án sử dụng đất, kết quả quy hoạch, các đại biểu trao đổi thảo luận và có nhiều ý kiến đóng góp tích cực. Ông Nguyễn Viễn, chủ trì cuộc họp kết luận:
- Ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu dự họp và đề nghị các đơn vị tiếp tục hỗ trợ đơn vị tư vấn trong tiếp cận, cập nhật tài liệu cũng như hỗ trợ đi hiện trường;
- Yêu cầu Đơn vị thực hiện dự án BCC 2 huyện phối hợp đơn vị tư vấn lập phương án quy hoạch làm việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về rừng ở tỉnh, huyện sớm điều chỉnh quy hoạch các xã dự án và trình để UBND phê duyệt chậm nhất vào ngày 25/3/2015. Tổng hợp báo cáo diện tích quy hoạch sử dụng đất thuộc dự án BCC cho Ban quản lý dự án BCC tỉnh biết và báo cáo UBND tỉnh.
- Giao Văn phòng dự án BCC tỉnh lập thông báo kết quả cuộc họp gửi Lãnh đạo các cơ quan đơn vị liên quan biết để chỉ đạo phối hợp và báo cáo UBND tỉnh.

Văn An

Tin liên quan