Hội thảo sử dụng thử cơ sở dữ liệu về khoáng sản

Ngày 18 tháng 6 năm 2021 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo sử dụng thử CSDL về khoáng sản, sản phẩm của đề tài

Ngày 18 tháng 6 năm 2021 Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo sử dụng thử CSDL về khoáng sản, sản phẩm của đề tài. ("Xây dựng cơ sở dữ liệu (dạng WebMap) về khoáng sản phục vụ công tác quản lý, quy hoạch khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam"). Đến tham dự Hội thảo, ngoài các Đại biểu đại diện cho các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, còn có mặt 18 cán bộ chuyên môn có liên quan với hoạt động khoáng sản của các huyện, thành phố, thị xã, Sở TN&MT và Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

image001hhh
Mục đích của Hội thảo tập huấn là để các cán bộ chuyên môn thực hành triển khai sử dụng thử CSDL, thực hành vào mạng nội bộ của Sở để khai thác sử dụng thử phần mềm quản trị CSDL và Website về khoáng sản theo tình hình thực tế của địa phương. Hội thảo cho thấy kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần đắc lực vào công tác quản lý hoạt động khoáng sản thực tế ở các địa phương sẽ tốt hơn, khoa học hơn và đó cũng chính là những thành công lớn của đề tài./.

Phòng Khoáng sản

Tin liên quan