Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông

Ngày 20/4/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, tổ chức Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông trong khuôn khổ gói thầu C1-C1 "Đánh giá rủi ro chuyên sâu cho 8 lưu vực sông và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho 10 tỉnh vùng dự án" thuộc Dự án Quản lý Thiên tai (WB5)

Ngày 20/4/2018, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Phòng chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, tổ chức Hội thảo đánh giá rủi ro thiên tai cấp lưu vực sông trong khuôn khổ gói thầu C1-C1 "Đánh giá rủi ro chuyên sâu cho 8 lưu vực sông và lập kế hoạch phòng chống thiên tai cho 10 tỉnh vùng dự án" thuộc Dự án Quản lý Thiên tai (WB5).
Tham dự Hội thảo có sự tham gia đại diện của các Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, lãnh đạo Tổng cục Phòng chống thiên tai, các đơn vị thuộc Tổng cục phòng chống thiên tai...Về phía địa phương có sự tham gia đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành: Ban Chỉ huy PCTT và TKCN, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương của các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh Thuận.

126803 hinh anh hoi thao 4 - Copy
Gói thầu C1-C1 "Quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp theo lưu vực sông" thuộc Hợp phần 1, tiểu hợp phần 3 "Hỗ trợ lồng ghép Quản lý rủi ro thiên tai vào Quy hoạch lưu vực sông". Mục tiêu của gói thầu C1-C1 là xây dựng và cập nhật kế hoạch QLRRTT ở cấp lưu vực sông dựa trên việc đánh giá rủi ro chi tiết. Mục tiêu trên được thể hiện bằng các nội dung hoạt động chính như sau:
1. Lập đánh giá rủi ro ưu tiên theo lưu vực sông bao gồm nhiều loại thiên tai khác nhau được đề cập trong luật PCTT và đặc biệt quan tâm đến thiên tai có liên quan đến tài nguyên nước như lũ, hạn hán, Xâm nhập mặn.
2. Lập kế hoạch QLRRTT cho mỗi 8 lưu vực sông thuộc 10 tỉnh vùng dự án, cụ thể là xác định các giải pháp gồm công trình, phi công trình, sinh thái và quản lý dòng chảy/sử dụng đất để giảm thiểu tác động thiên tai của thiên tai cấp lưu vực sông.
3. Cập nhật kế hoạch QLRRTT cấp tỉnh cho 10 tỉnh vùng dự án và kế hoạch QLRRTT cho 8 lưu vực sông.
4. Tăng cường năng lực của các cơ quan trung ương và địa phương để cập nhật các đánh giá rủi ro thiên tai và chuẩn bị kế hoạch QLRRTT theo các lưu vực sông trên 10 tỉnh dự án.
5. Tăng cường sự phối hợp ở 02 khía cạnh: (i) phối hợp trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu dự án cho việ QLRRTT trong 3 gói cơ sở dữ liệu khác và (ii) phối hợp ở cấp độ thể chế giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh và đến cấp độ xã để phục vụ mục tiêu của hợp phần 3 của dự án về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM).

Rích Đài Phôn

Tin liên quan