Xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, giai đoạn 2014- 2020

Sáng ngày 03/10/2013, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, UBND Tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và công nghệ của Tỉnh để xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, thực hiện giai đoạn 2014- 2020

Sáng ngày 03/10/2013, tại phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ, UBND Tỉnh tổ chức cuộc họp Hội đồng Khoa học và công nghệ của Tỉnh để xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014 và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, thực hiện giai đoạn 2014- 2020. Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quang- Phó Chủ tịch TT.UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh chủ trì hội nghị, tham dự có Phó Chủ tịch Hội đồng, Thạc sỹ, Phạm Viết Tích- Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cùng các thành viên Hội đồng khoa học tỉnh là giám đốc, phó giám đốc các Sở, ban ngành của Tỉnh (thành lập theo quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 17/5/2013).

WP_20131003_001

Cuộc họp đã nghe phó chủ tịch Hội đồng Phạm Viết Tích báo cáo giải trình Hội đồng khoa học công nghệ tỉnh về việc xác định nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh năm 2014, theo đó trong tổng số 91 phiếu đề xuất (trong đó có 3 phiếu đề xuất có ý kiến của Thường trực tỉnh uỷ, UBND tỉnh), Sở Khoa học và Công nghệ lựa chọn và trình Hội đồng 18 đề xuất (có 1 đề xuất có ý kiến UBND Tỉnh) và giải trình những nội dung chấp nhận đề xuất và không chấp nhận đề xuất và Báo cáo xác định nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh thực hiện trong năm 2014-2010. Từng thành viên Hội đồng đã tham gia ý kiến, phên tích sự cần thiết các đề tài khoa học cần thông qua để thực hiện trong năm 2014 và giải thích những nội dung liên quan cần làm rõ, hội đồng thống nhất thông qua nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh, thực hiện giai đoạn 2014- 2020. Chủ tịch Hội đồng, Tiến sỹ  Nguyễn Ngọc Quang chỉ đạo: Sở Khoa học và công nghệ sớm tham mưu UBND tỉnh thành lập Quỹ Khoa học công nghệ để hàng năm sử dụng nguồn quỹ này hỗ trợ cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn có ý nghĩa trong việc ứng dụng tiến bộ KH,CN và sản suất, đời sống, ..., đồng thời khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xây dựng thư viện đề tài khoa học công nghệ để kết nối với cả nước để theo dõi, quản lý và phát triển sự nghiệp khoa học công nghệ của tỉnh, tiến tới xây dựng cơ sở dữ liệu về khoa học công nghệ của tỉnh phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Đề nghị Hội đồng thống nhất bổ sung 2 đề tài: “Giải pháp tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” do sở Tài nguyên và môi trường đề xuất và đề tài “Giải pháp bảo tồn bề mặt văn hoá Chăm” do Sở văn hoá Thể dục, thể thao đề xuất vào danh mục các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2014. Đề nghị Hội đồng cần xem xét, thẩm định kỹ nội dung đề cương chi tiết các nhiệm vụ khoa học công nghệ được thống nhất bỏ phiếu thông qua nhằm nâng cao chất lượng, tính khả thi của sản phẩm phù hợp với kinh phí thực hiện đề tài khi ứng dụng, thực hiện sau khi nghiệm thu, ứng dụng trong thực tiễn.

Qua phần bỏ phiếu, đánh giá phân tích của từng thành viên Hội đồng, Hội đồng đã thống nhất được 14 đề tài đưa vào nhiệm vụ khoa học công nghệ của tỉnh (trong đó có 2 đề tài do Sở tài nguyên và môi trường đề xuất đó là: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất vùng núi tỉnh Quảng Nam, giải pháp sử dụng đất bền vững’ và “Giải pháp tổng hợp tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”); nội dung của 2 đề tài được thông qua theo đề xuất mà hỗ trợ kinh phí cho cơ quan chủ trì để thực hiện và 4 đề tài không được thông qua.

Thanh Hà

Tin liên quan