Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số: 3515/2015/QĐ-UB ngày 30/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam và Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: số 99A - Hùng Vương - Phường An Mỹ - TP. Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam 

Điện thoại: 02353.829.794 

Email: vpdkddqn.stnmt@quangnam.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam được quy định tại Quyết định số: 746/QĐ-STNMT ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam gồm các nội dung chính:

I. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Thực hiện và tham mưu thực hiện: 

- Đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) theo quy định pháp luật; 

- Đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

- Thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính;

- Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ; 

- Đo vẽ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000;

- Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ; 

- Đo vẽ thành lập bản đồ hành chính các cấp; 

- Đo vẽ thành lập bản đồ và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ; 

- Đo vẽ, thành lập các loại bản đồ chuyên đề; 

- Khảo sát, đo đạc địa hình phục vụ cho hoạt động xây dựng; 

- Kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận; kiểm tra công tác cập nhật, chỉnh lý biến động thường xuyên tại các Chi nhánh; 

- Đăng ký giao dịch bảo đảm góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; 

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; khai thác số liệu trắc địa các cấp lưới do Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển giao và cung cấp theo quy định; 

- Tư vấn, thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp, quy hoạch nông thôn mới; 

- Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường; tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xây dựng, tích hợp, quản lý cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường; bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường, tiện lợi cho việc cập nhật, chỉnh lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu; 

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường; thực hiện các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế; các chương trình, đề tài, dự án, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử (website) Sở Tài nguyên và Môi trường, thư viện điện tử, cổng thông tin địa lý GIS, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ...; thực hiện việc kết nối liên thông trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin khác trong tỉnh và các cơ quan trung ương. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý GIS; thành lập Atlas địa lý; xây dựng và quản lý thư viện điện tử về thông tin, tư liệu thuộc phạm vi quản lý của ngành.

- Cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân theo quy định pháp luật; các dịch vụ tư vấn, giám sát, phát triển ứng dụng chuyển giao công nghệ theo quy định pháp luật. 

- Thu phí, lệ phí, phí dịch vụ theo quy định của pháp luật; 

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Nam giao. 

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam 

Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý cán bộ. 

2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam có 06 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 18 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ở 18 huyện, thị xã, thành phố. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam và Giám đốc, Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.  

2.1 Các phòng chuyên môn 

      (1) Phòng Hành chính - Tổng hợp.

      (2) Phòng Kế hoạch - Tài chính.

      (3) Phòng Đăng ký và cấp giấy chứng nhận

      (4) Phòng Đo đạc – Quy hoạch

      (5) Phòng Lưu trữ

     (6) Phòng Công nghệ thông tin 

2.2 Các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai gồm:

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tam Kỳ; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hội An; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Điện Bàn; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đại Lộc; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Duy Xuyên; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quế Sơn;

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thăng Bình; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hiệp Đức; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tiên Phước; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đng ký đất đai Núi Thành; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Ninh; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nông Sơn; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tây Giang; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Giang; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nam Giang;  

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phước Sơn; 

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Trà My;  

     - Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nam Trà My; 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, thành phố là đơn vị hạch toán phụ thuộc; có con dấu riêng để thực hiện các nhiệm vụ trong địa bàn được phân công theo thẩm quyền được giao; chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam.  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của các Chi nhánh, thì các Chi nhánh được tổ chức 04 bộ phận chuyên môn: 

+ Hành chính - Tổng hợp; 

+ Đăng ký cấp giấy; 

+ Kỹ thuật - Địa chính;  

+ Thông tin - Lưu trữ. 

 

Tin liên quan