Trung tâm phát triển quỹ đất

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Địa chỉ : 596 – Hùng vương - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại : 0235.3.828.538
Fax : 02353.3.828.787    Email: ptqdqnam@gmail.com

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 4913/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.

  

NHIỆM VỤ:
1. Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

2. Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

3. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật;

4. Tổ chức phát triển các khu, điểm và nhà tái định cư phục vụ việc thu hồi đất thực hiện các dự án;

5. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên quỹ đất đã được giao quản lý để đấu giá;

6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng; quỹ đất đã nhận chuyển nhượng; quỹ đất đã tạo lập và phát triển; quỹ nhà đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư và quỹ đất thu hồi theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 Điều 38 của Luật Đất đai thuộc khu vực đô thị, khu vực có quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa giao dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất;

7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

8. Lập phương án sử dụng quỹ đất được giao quản lý và các phương án, đề án, dự án đầu tư tạo lập và phát triển quỹ đất trình cơ quan có thẩm quyền quyết định;

9. Cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất, quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

10. Tư vấn việc thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất;

11. Kiểm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai, khảo sát, trích đo bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất;

12. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án và các hoạt động dịch vụ phù hợp với nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn được giao;

13. Tổ chức quản lý các dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình theo quyết định của cấp thẩm quyền;

14. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao;

15. Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

16. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho cơ quan quản lý;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở và UBND tỉnh giao.
TỔ CHỨC BỘ MÁY:
Lãnh đạo trung tâm gồm Giám đốc và các phó Giám đốc.
Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
+ Phòng Tổng hợp
+ Phòng Bồi thường, tái định cư
+ Phòng Phát triển quỹ đất
+ Các chi nhánh hoặc công ty trực thuộc ở các huyện, thị xã.

Tin liên quan