Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam

⁡⁠⁢⁡⁠⁢Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 56/2005/QĐ-UBND ngày 01/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam.⠀

Địa chỉ: Lô 4, Phan Bội Châu – TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3.825399 – 0235.3.825499 – Fax: 0510.825588

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của TTrung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam được quy định tại Quyết định số: 462/QĐ-STNMT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam gồm các nội dung chính:

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Thực hiện và tham mưu thực hiện:

1. Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải…), môi trường không khí, vi khí hậu, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn…;

2. Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố và gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

3. Quan trắc, đánh giá, dự báo tài nguyên nước, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu. Quan trắc giám sát môi trường định kỳ, môi trường lao động cho các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh;

4. Quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông, xâm nhập mặn;

5. Điều tra cơ bản, thống kê, đánh giá hiện trạng, chất lượng, trữ lượng tài nguyên và môi trường; lập các đề tài, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch… trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu;

 6. Quản lý, vận hành các trạm quan trắc tự động; Trạm tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động. Xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu, thông tin quan trắc tự động, liên tục phục vụ quản lý nhà nước về môi trường. Lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động;

7. Lập báo cáo đa dạng sinh học, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; quản lý, vận hành khai thác nhà Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh;

8. Tổng hợp, phân tích hiện trạng môi trường và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường;

9. Tham gia thu mẫu đánh giá chất lượng môi trường trong các cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường;

10. Cung cấp các dịch vụ về hoạt động phân tích, kiểm nghiệm cơ - lý - hóa - sinh, thành phần mẫu trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đất, khoáng sản, thực phẩm, y tế, nông nghiệp, sinh học và các hoạt động phân tích kiểm nghiệm khác phù hợp với năng lực của đơn vị;

11. Lập hồ sơ tư vấn trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường; cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép về tài nguyên nước, giấy phép đăng ký chủ nguồn thải, xả thải, xử lý chất thải, các giấy phép trên lĩnh vực khoáng sản; lập hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cho các dự án và các dịch vụ tư vấn khác trong lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học;

12. Khảo sát, thiết kế, lập dự án, giám sát, thi công xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, xử lý môi trường đất...), công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất, trám lấp giếng. Tiếp nhận, vận hành các công trình xử lý môi trường;

13. Hợp tác liên doanh, liên kết, góp vốn và nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế để thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn dịch vụ trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

14. Cung cấp các loại vật tư, hóa chất, chế phẩm, thiết bị, máy móc phục vụ quan trắc, phân tích, xử lý ô nhiễm môi trường;

15. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực môi trường, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường;

16. Tổ chức thu phí và lệ phí các hoạt động về lĩnh vực được cơ quan có

thẩm quyền giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;

17. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

 18. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành của Nhà nước;

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh giao.

II. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quản lý viên chức.

2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực thuộc

Cơ Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam có 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng của Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh theo quy định.

* Các phòng chuyên môn

a) Phòng Tổng hợp:

- Tham mưu Giám đốc tổ chức, xây dựng và điều hành kế hoạch công tác hàng năm, công tác báo cáo;

- Tham mưu Giám đốc thực hiện công tác tổ chức bộ máy, biên chế, lao động tiền lương, các chính sách đối với người lao động, công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tổng hợp;

- Thực hiện công tác kế toán - tài chính, thủ quỹ, thủ kho;

- Tổ chức thu phí và lệ phí các hoạt động về lĩnh vực được giao;

- Quản lý tài sản và vật tư;

- Theo dõi công tác thi đua khen thưởng;

- Tổ chức tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam giao;

b) Phòng Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường:

- Điều tra cơ bản, thống kê, đánh giá hiện trạng, chất lượng, trữ lượng tài nguyên và môi trường; lập các đề tài, đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch… trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu;

- Lập hồ sơ tư vấn trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình xử lý môi trường; cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép về tài nguyên nước, giấy phép đăng ký chủ nguồn thải, xả thải, xử lý chất thải, các giấy phép trên lĩnh vực khoáng sản; lập hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật cho các dự án và các dịch vụ tư vấn khác trong lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản;

 - Khảo sát, thiết kế, lập dự án, giám sát, thi công xây dựng, lắp đặt các công trình xử lý môi trường (nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, xử lý môi trường đất...), công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất, trám lấp giếng. Tiếp nhận, vận hành các công trình xử lý môi trường;

- Tổng hợp, phân tích hiện trạng môi trường và đề xuất, kiến nghị các phương án, giải pháp xử lý, phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường;

- Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, tham mưu xây dựng giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu;

- Tham gia các chương trình, đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn dịch vụ trên lĩnh vực tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu.

- Thực hiện công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, truyền thông nâng cao nhận thức về môi trường và bảo vệ môi trường;

c) Phòng Quan trắc và Phân tích:

- Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải…), môi trường không khí, vi khí hậu, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn…;

- Quan trắc, giám sát khi có nguy cơ sự cố và gia tăng ô nhiễm môi trường, tham gia phối hợp khắc phục sự cố ô nhiễm môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Quan trắc, đánh giá, dự báo tài nguyên nước, giám sát môi trường định kỳ, môi trường lao động cho các tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông, xâm nhập mặn;

- Tham gia thu mẫu đánh giá chất lượng môi trường trong các cuộc thanh tra, kiểm tra về môi trường;

- Phân tích, kiểm nghiệm cơ - lý - hóa - sinh, thành phần mẫu trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đất, khoáng sản, thực phẩm, y tế, nông nghiệp, sinh học và các hoạt động phân tích kiểm nghiệm khác phù hợp với năng lực của đơn vị;

- Vận hành các trạm quan trắc tự động; Trạm tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động. Xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu, thông tin quan trắc tự động, liên tục phục vụ quản lý nhà nước về môi trường. Lập báo cáo kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động;

- Tham gia các chương trình, đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên lĩnh vực môi trường theo nhiệm vụ giao;

d) Phòng Đa dạng sinh học:

- Tổ chức lưu trữ, bảo quản, trưng bày, quản lý và khai thác Bộ sưu tập mẫu vật đa dạng sinh học phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.

- Điều tra cơ bản, thống kê, đánh giá hiện trạng, chất lượng, trữ lượng đa dạng sinh học; lập báo cáo đa dạng sinh học, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; Quan trắc, đánh giá về đa dạng sinh học;

- Tham gia các chương trình, đề tài, dự án, nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực đa dạng sinh học;

- Thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học;

- Quản lý, vận hành khai thác Nhà Bảo tàng đa dạng sinh học tỉnh.

3. Số lượng người làm việc và biên chế

Biên chế Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam là biên chế sự nghiệp, được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm cụ thể được đơn vị xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện việc sắp xếp, bố trí số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Quảng Nam được ký kết thêm hợp đồng lao động (được sự thống nhất bằng văn bản của Ban Giám đốc Sở) để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc hằng năm theo quy định của pháp luật.

 

Tin liên quan