Phòng Thanh tra

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Căn cứ Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 06/7/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam V/v thành lập Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam thống nhất phân công các lĩnh vực cho từng thành viên Thanh tra Sở như sau:

A. NGUYÊN TẮC CHUNG:

- Chánh Thanh tra Sở: Quản lý và điều hành Thanh tra Sở theo cơ chế thủ trưởng, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Thanh tra Sở và việc thi hành nhiệm vụ của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý theo qui định của pháp luật.

- Phó Chánh Thanh tra Sở: là người giúp việc Chánh Thanh tra Sở, giải quyết thay Chánh Thanh tra Sở quản lý, điều hành và xử lý công việc khi Chánh Thanh tra Sở đi vắng, sau đó phải báo cáo lại để Chánh Thanh tra biết. Phải thường xuyên và định kỳ báo cáo với Chánh Thanh tra Sở về công việc được phân công phụ trách, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra  Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

- Việc giao nhiệm vụ thực hiện là giao trực tiếp, giao cho CBCC nào thì CBCC đó có trách nhiệm thực hiện và phải đảm bảo thời gian, chất lượng công việc được giao. Ngoài những nội dung công tác được phân công cụ thể cho từng thành viên, tuỳ tình hình và điều kiện thực tế mà Chánh Thanh tra Sở có sự phân công cho từng thành viên theo dõi và giải quyết những công việc thường xuyên hay đột xuất khác.

Sự phân công dưới đây là nhiệm vụ chính, còn mỗi thành viên đều phải giải quyết được tất cả các công việc của Thanh tra Sở.

B. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

I/ CHÁNH THANH TRA SỞ: PHẠM BÊ

1/ Phụ trách chung; lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Sở.

2/ Trực tiếp theo dõi, phụ trách các mặt công tác sau:

2.1) Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; cải cách hành chính; pháp chế; Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cử cán bộ đi công tác;

2.2) Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2.3). Trình Giám đốc Sở quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra, cử CBCC Thanh tra, trưng tập Cộng tác viên Thanh tra thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

2.4) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp (ngoài phần II, mục 2.3). Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra;

2.5) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường, khoáng sản,  nước, khí tượng thủy văn;

2.6) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở với các cơ quan quản lý theo quy định.

2.7) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2.8) Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo. 

2.9) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.                         

II/ PHÓ CHÁNH THANH TRA SỞ: TRỊNH THỊ THANH HẢI

1/ Thay mặt Chánh Thanh tra Sở giải quyết các công việc khi Chánh Thanh tra  Sở đi vắng.

2/ Phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

2.1) Phòng Tiếp công dân của Sở;     

2.2) Công tác văn phòng, lưu trữ của Thanh tra Sở ;

2.3) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện giải quyết khiếu nại, tranh chấp về lĩnh vực đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

2.4) Tham mưu Chánh Thanh tra Sở tư vấn cho Phòng TN&MT các huyện, thành phố, cho tổ chức, cá nhân về lĩnh vực đất đai;

2.5) Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ;

2.6) Thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch; Nghị định số 144/2005/NĐ-CP của Chính Phủ Về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch;

2.7) Thành viên thực hiện Dự án WAP;                          

III- THANH TRA VIÊN: LƯU VĂN MAI

Thực hiện công việc:

1) Thẩm tra, xác minh Đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai theo phân công của Lãnh đạo Sở hoặc của Chánh Thanh tra Sở ;

2) Tiếp công dân theo lịch phân công trực hàng ngày ;

3) Thực hiện công tác về lĩnh vực khoáng sản: Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực khoáng sản theo thẩm quyền; Hệ thống văn bản QPPL, soạn thảo văn bản về lĩnh vực khoáng sản ;...

4) Tổng hợp hệ thống và rà soát văn bản QPPL; báo cáo về phổ biến, tuyên truyền pháp luật;

5) Theo dõi tủ sách pháp luật, công báo;

6) Quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về TN&MT;

IV/ THANH TRA VIÊN SỞ: ĐINH VĂN LỢI

Thực hiện công việc:

1) Thẩm tra, xác minh Đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai theo phân công của Lãnh đạo Sở hoặc của Chánh Thanh tra Sở ;

2) Tiếp công dân theo lịch phân công trực hàng ngày ;

3) Thực hiện công tác về lĩnh vực Bảo vệ môi trường: Thanh tra, kiểm tra, Xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực Bảo vệ môi trường theo thẩm quyền; Hệ thống văn bản QPPL, soạn thảo văn bản về lĩnh vực Bảo vệ môi trường;

4) Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng; Hệ thống văn bản QPPL về Phòng chống tham nhũng

5) Quản lý hồ sơ tư vấn pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp, xử lý vi phạm hành chính về TN&MT;

V/ CHUYÊN VIÊN: DƯƠNG BẢO QUỐC

Thực hiện công việc:

1) Thẩm tra, xác minh Đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai theo phân công của Lãnh đạo Sở hoặc của Chánh Thanh tra Sở ;

2) Tiếp công dân theo lịch phân công trực hàng ngày ;

3) Thực hiện công tác về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ: Thanh tra, kiểm tra, lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ, theo thẩm quyền; Hệ thống văn bản QPPL, soạn thảo văn bản về lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ;...

4) Xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ thực hiện Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ Về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch; Nghị định số 144/2005/NĐ-CP của Chính Phủ Về công tác phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, qui hoạch, kế hoạch;

V/ CHUYÊN  VIÊN:VÕ TIẾN DŨNG 

Thực hiện công việc:

1) Thẩm tra, xác minh Đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai theo phân công của Lãnh đạo Sở hoặc của Chánh Thanh tra Sở;

2) Tiếp công dân theo lịch phân công trực hàng ngày;      

3) Thực hiện công tác về lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đai: Thanh tra, kiểm tra, lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đai; Hệ thống văn bản QPPL, soạn thảo văn bản về lĩnh vực đo đạc bản đồ, đất đai và xử lý vi phạm Hành chính về Tài nguyên môi trường;

4) Tổng hợp, báo cáo về Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính;

5) Quản lý hồ sơ về xử lý vi phạm hành chính;

VII/ CHUYÊN VIÊN: LÊ THỊ THU BA

Thực hiện công việc:

1) Thẩm tra, xác minh Đơn tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai theo phân công của Lãnh đạo Sở hoặc của Chánh Thanh tra Sở ;

2) Tiếp công dân theo lịch phân công trực hàng ngày ;

3) Thực hiện công tác về lĩnh vực Tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn: Thanh tra, kiểm tra, lập thủ tục xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực Tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn; Hệ thống văn bản QPPL về lĩnh vực Tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn và lĩnh vực Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

4) Thực hiện công tác văn phòng;

5) Báo cáo: giao ban, định kỳ;

6) Thực hiện công tác pháp chế;

7) Quản lý hồ sơ Thanh tra, kiểm tra về TN&MT;

Tin liên quan