Văn phòng Sở

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

Căn cứ Quyết định số 95/2003/QĐ-UB ngày 27/8/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 109/2003/QĐ-UB ngày 17/10/2003 của UBND tỉnh Quảng Nam v/v Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;

 Căn cứ cuộc họp Liên tịch giữa Chi uỷ, lãnh đạo Sở, Công đoàn, Đoàn Thanh niên ngày 06/10/2003 v/v sắp xếp tổ chức và bộ máy bên trong của Sở Tài nguyên và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1. Thành lập Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. Văn phòng Sở có 01 Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm chung, có từ 01 – 02 Phó Chánh Văn phòng và một số cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, nhân viên giúp việc.

Điều 2. Văn phòng Sở có chức năng, nhiệm vụ cụ thể sau :

- Tham mưu cho Giám đốc quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và tuyển dụng cán bộ thuộc phạm vi của Sở;

- Tham mưu cho Giám đốc quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tiền lương, bảo hiểm, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động và tuyển dụng cán bộ thuộc phạm vi của Sở;

- Tham mưu cho Giám đốc thực hiện công tác thông tin tổng hợp, tiếp nhận hồ sơ, công văn, giấy tờ, trình lãnh đạo duyệt, phân bổ, phổ biến kịp thời và quản lý, lưu trữ hồ sơ theo sự phân cấp. Điều phối hoạt động các tổ chức của Sở theo chương trình kế hoạch làm việc và thực hiện công tác hành chính quản trị của cơ quan;

- Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của ngành;

- Giúp Giám đốc quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, đầu tư xây dựng và thống kê thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Quản lý và thực hiện công tác tài chính các dự án;

+ Tham mưu cho Sở tổ chức thu phí và lệ phí tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng căn cứ chức năng, nhiệm vụ và biên chế được giao, có trách nhiệm phân công cán bộ, công chức theo chức danh nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Phân công công tác văn phòng Click vào đây để download file

Tin liên quan