Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bùi Ngọc Ảnh
Ông Bùi Ngọc Ảnh

Chức vụ: Giám đốc

ngocanhtamky1975@gmail.com
2 Nguyễn Trường Sơn
Ông Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

sonnt@quangnam.gov.vn
3 Võ Như Toàn
Ông Võ Như Toàn

Chức vụ: Phó Giám đốc

toanvn@quangnam.gov.vn
4 Lê Thủy Trinh
Ông Lê Thủy Trinh

Chức vụ: Phó Giám đốc

trinhlt@quangnam.gov.vn
5 Phạm Hồng Sơn
Ông Phạm Hồng Sơn

Chức vụ: Chánh Văn phòng

sonph@quangnam.gov.vn
6 Ngô Thị Phước Tuyền
Ông Ngô Thị Phước Tuyền

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng

tuyenntp@yahoo.com