Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thanh Hà
Ông Trần Thanh Hà

Chức vụ: Giám đốc

thanhhatnmtqn@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thọ
Ông Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ: Phó Giám đốc

thotnmt@gmail.com
3 Nguyễn Trường Sơn
Ông Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

sonnt@quangnam.gov.vn
4 Võ Như Toàn
Ông Võ Như Toàn

Chức vụ: Phó Giám đốc

toanvn@quangnam.gov.vn
5 Lê Thủy Trinh
Ông Lê Thủy Trinh

Chức vụ: Phó Giám đốc

trinhlt@quangnam.gov.vn
6 Phạm Hồng Sơn
Ông Phạm Hồng Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

sonph@quangnam.gov.vn
7 Ngô Thị Phước Tuyền
Ông Ngô Thị Phước Tuyền

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng

tuyenntp@yahoo.com