Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thanh Hà
Ông Trần Thanh Hà

Chức vụ: Giám đốc

thanhhatnmtqn@gmail.com
2 Nguyễn Văn Thọ
Ông Nguyễn Văn Thọ

Chức vụ: Phó Giám đốc

thotnmt@gmail.com
3 Tào Quý Tâm
Ông Tào Quý Tâm

Chức vụ: Chánh Văn phòng

tamtqt@gmail.com
4 Ngô Thị Phước Tuyền
Ông Ngô Thị Phước Tuyền

Chức vụ: Phó chánh Văn phòng

tuyenntp@yahoo.com