Về việc Công khai thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Thác - huyện Quế Sơn

Về việc Công khai thông tin về khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hố Thác - huyện Quế Sơn

20/06/2024 | 10:01 PM
V/v đăng tải thông tin về tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp tại khu vực Hố Thác, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

16/07/2024 | 09:18 AM
Thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kỹ Thuật VNCN E&C được lựa chọn để cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực TB69, xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam